Algemene voorwaarden & annuleringsbeleid

Opgelet: Deze algemene voorwaarden zijn er enkel om het goede verloop van de ballonvaart en het contact tussen Belair Flying People bv en de klant te bevorderen.

1. Aankoop van een cadeaubon
1.1
Een cadeaubon kan besteld worden via internet, e-mail of telefonisch. Wij zullen toch steeds vragen om uw mondelinge bestelling te confirmeren via e-mail.
1.2 Na aanvraag via e-mail bevestigt Belair Flying People bv de bestelling en geeft een unieke bonnummer per boeking. Na de bevestigingsmail heeft de klant 3 dagen tijd om te confirmeren via e-mail en het voorschot of de volledige som over te schrijven. Na betaling van het voorschot of de volledige som is een annulering niet meer mogelijk. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid
tot terugbetaling.
1.3 Bij bestelling van een ballonvaart kan er onmiddellijk een datum gereserveerd worden (zie art.2). In dat geval is annuleren van de bestelling niet meer mogelijk.
1.4 Als er niet onmiddellijk een datum voor een ballonvaart gereserveerd wordt bij bestelling dan kan de klant de boeking binnen de 7 werkdagen na zijn aanvraag kosteloos annuleren. Dit dient echter te gebeuren door een aangetekend schrijven en de bonnummer dient vermeld te worden. De 7 dagen beginnen te lopen van zodra wij de klant een bevestiging met het bonnummer hebben gestuurd.

2. Reserveren van een ballonvaart
2.1 Met een cadeaubon kan de klant bij Belair Flying People bv een ballonvaart reserveren. Er dient een e-mail gestuurd te worden naar info@mijn-ballonvaart.be met de vraag een datum vast te leggen of het eenvoudige boekingsysteem op de website www.mijn-ballonvaart.be te gebruiken.
De datum wordt bepaald in functie van de nog vrije data in de planning van Belair Flying People bv.
2.2 De gereserveerde datum wordt door Belair Flying People bv per kerende e-mail bevestigd.
2.3 Een gereserveerde datum kan niet kosteloos door de klant worden verplaatst minder dan 3 dagen voorafgaand aan de ballonvaart.
2.4 Tot 7 dagen voor de gereserveerde datum kan de ballonvaart worden verplaatst mits een vergoeding te betalen van 25 euro per passagier. De klant ontvangt hiervoor een extra factuur (indien gewenst).
2.5 Binnen een termijn van 7 dagen voor de vaart kan de gereserveerde datum niet meer verplaatst worden zonder grondige reden. De cadeaubon verliest dan ook zijn geldigheid. Wel kan de bon doorgegeven worden aan iemand anders die dan zal varen op de gereserveerde datum.
2.6 Belair Flying People bv kan de ballonvaart annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige vaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. De klant kan bij
ons een nieuwe vaart reserveren via e-mail of het boekingsysteem.
2.7 De cadeaubon vervalt 1 jaar na datum van uitgifte. Deze datum is vermeld op de cadeaubon. Na verloop van 1 jaar kan met de cadeaubon geen reservering meer gemaakt worden. Een verlopen cadeaubon geeft geen recht op enige terugbetaling of vergoeding. Indien de klant na de vervaldatum een eerste keer met ons contact opneemt is de bon vervallen maar kan deze met maximum 1 jaar verlengd worden mits betaling van 25 euro per persoon.
2.8 Tenzij het over een privé ballonvaart gaat wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Belair Flying People bv. Bij een privé ballonvaart kan de gekozen opstijglocatie door de klant, last-minute gewijzigd worden door de ballonvaarder. Dit indien de windrichting niet gunstig is in functie van de luchtvaartreglementering die het niet toelaat om daar op te op te stijgen omwille van de ongunstige windrichting.
2.9 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart, of de avond voorafgaand van een ochtendvaart, telefonisch worden gecontacteerd of een SMS bericht krijgen op het geregistreerde nummer in ons boekingssysteem

3. De uitvoering van de ballonvaart
3.1 Belair Flying People bv zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren, rekening houdende met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van de afstand, richting en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Belair Flying People bv kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet laten doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart op de plaats van opstijgen en op dat moment niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder die de vaart zal uitvoeren. (Zie art. 2.6)
3.4 Het recht om met de cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
a. indien de klant niet of niet tijdig komt opdagen op het uur en de plaats van afspraak die telefonisch werd doorgegeven de dag van de gereserveerde vaart.
b. indien de klant voor de start van de vaart geen geldige cadeaubon kan voorleggen.
c. indien volgens de boekhouding van Belair Flying People bv geen betaling van de cadeaubon werd ontvangen en de klant op dat moment geen bewijs van betaling kan voorleggen.
3.5 De passagiers die de ballonvaart maken dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Belair Flying People bv gegeven instructies. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de vaart.
3.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s, enz.
3.7 De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van de in verzekering vermelde waarde van de luchtballon (combined single limit).
3.8 De aansprakelijkheid van Belair Flying People bv is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van Belair Flying People bv wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.
3.9 De bepalingen van art. 3.7 en art. 3.8 gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Belair Flying People of anderszins in strijd zijn met de regels van dwingend recht.

4. Betaling
4.1 De betaling van de cadeaubon gebeurt bij de boeking. Van zodra Belair Flying People bv via e-mail de boeking bevestigd heeft en een cadeaubonnummer heeft doorgegeven is de cadeaubon geldig.
4.2 Het voorschot of totale bedrag (in overeenkomst met de klant) moet binnen de 7 dagen na reservering op onze rekening staan.
4.3 Indien er nog een saldo moet betaald worden zal dit gebeuren of met een overschrijving ten laatste drie dagen voor de gereserveerde vaart of contante betaling net voor de start van de gereserveerde vaart.
4.4 Als tijdige betaling uitblijft is de klant vanaf 7 dagen na reservering een interest over het totaalbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij een eerste aanmaning worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Indien Belair Flying People bv de incasso van de vordering uit handen geeft is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van 125 euro.

5. Klachten en geschillen
5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij Belair Flying People bv schriftelijk een klacht indienen. Belair Flying People bv zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van
(betalings)verplichtingen.
5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het voorval waarover de klant een klacht heeft.
5.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na boekingsdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.
5.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het Belgisch recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Belair Flying People bv gevestigd is zijn bij een geschil bevoegd.

×